Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Onderwerp: De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn onderneming toe te vertrouwen aan Pragmalution BV.  Pragmalution BV aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in bijgevoegde bestelbon/offerte; samen met de algemene voorwaarden vormen ze de overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: 1) algemene voorwaarden; 2) bestelbon; 3) offerte. Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Pragmalution BV gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de bestelbon/offerte. 
 1. Tarieven: De diensten zullen verstrekt worden tegen de in de bestelbon/offerte vastgestelde tarieven. Alle tarieven worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Tenzij anders bepaald in de bestelbon/offerte, zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%. Alle door Pragmalution BV voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één (1) procent per maand. Pragmalution BV heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die Pragmalution BV maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die Pragmalution BV ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van 100 euro. Onverminderd alle overige rechten van Pragmalution BV heeft Pragmalution BV het recht om zijn diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Klant. Gedurende de opschorting zijn de tarieven nog steeds verschuldigd. 
 1. Informatie: Pragmalution BV verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Klant verstrekte informatie. Daarbij heeft Pragmalution BV het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. Pragmalution BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Klant. 
 1. Aansprakelijkheid: Een Partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit artikel. Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven. De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. Indien mogelijk zal Pragmalution BV de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de Partijen zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeels-afvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van Klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan. De aansprakelijkheid van Pragmalution BV is in ieder geval beperkt tot de waarde van de opdracht of, indien de duur van de opdracht één jaar overschrijdt, tot de jaarlijkse waarde van de opdracht. Het recht op schadevergoeding voor fouten toe te schrijven aan Pragmalution BV vervalt zes (6) maanden na het zich voordoen van de vermeende fout. 
 1. Overmacht: Geen van beide Partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere Partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen Pragmalution BV en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van Pragmalution BV. Indien Overmacht een Partij belet om haar verbintenissen krachtens deze Overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere Partij de samenwerking beëindigen zonder vergoeding. 
 1. Vertrouwelijkheid: Zowel de Klant als Pragmalution BV duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. De Partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. 
 1. Uitvoerende autoriteit: In principe voert dhr. Johan De Boeck de opdrachten van Pragmalution BV uit. Pragmalution BV behoudt zich het recht om de opdracht te laten uitvoeren door een andere consultant indien dhr. Johan De Boeck in de onmogelijkheid verkeert deze zelf uit te voeren. Johan De Boeck of zijn vervang(st)er kunnen nooit beschouwd worden als werknemers van de Klant. In overeenstemming met Artikel 31 § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan de consultants van Pragmalution BV en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de consultants van Pragmalution BV uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Klant. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De Partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen. Iedere Partij verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een (1) jaar na de beëindiging ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, geen medewerkers van deze andere Partij, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken waren, rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. als consultant, onafhankelijk adviseur, via een vennootschap etc.) te werk te stellen. In geval van schending van deze bepaling, zal de Partij die deze bepaling geschonden heeft een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de andere Partij ten belope van het brutojaarloon (met in begrip van alle voordelen waarop de betreffende werknemer gerechtigd was en de werkgeversbijdragen) dat resp. de jaarlijkse waarde van de fees die deze andere Partij verschuldigd was voor de desbetreffende medewerker op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst resp. samenwerkingsovereenkomst. 
 1. Intellectuele rechten: Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een Partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die Partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden. 
 1. Duurtijd en beëindiging: De dag waarop de overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon/offerte. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Pragmalution BV gestaakt worden. 
 1. Ondertekening: In het geval een ondertekend exemplaar meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “.jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was. 
 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht: Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. 
 1. Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en vervangt, annuleert en/of vernietigt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de aangelegenheden die erin behandeld worden.